Czy cudzoziemiec może zarejestrować firmę w Polsce?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, cudzoziemiec może zarejestrować firmę w Polsce. Cudzoziemcy mają takie same prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jak obywatele polscy, z pewnymi wyjątkami.

Wymagania dla cudzoziemców chcących założyć firmę w Polsce

Aby cudzoziemiec mógł zarejestrować firmę w Polsce, musi spełnić następujące wymagania:

 • Posiadać tytuł pobytowy, który uprawnia do wykonywania pracy w Polsce. Cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały lub stały pobyt w UE, mogą zarejestrować firmę bez ograniczeń. Cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, mogą zarejestrować firmę, jeśli ich zezwolenie uprawnia ich do wykonywania pracy w Polsce.
 • Posiadać zdolność do czynności prawnych.
 • Posiadać pełnoletność.
 • Nie być skazanym za przestępstwa gospodarcze.

Procedura rejestracji firmy przez cudzoziemca

Procedura rejestracji firmy przez cudzoziemca jest taka sama jak dla obywatela polskiego. Cudzoziemiec musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek można złożyć osobiście, przez Internet lub przez pełnomocnika.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Wymagane dokumenty

W przypadku rejestracji firmy przez cudzoziemca, do wniosku o wpis do CEIDG należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty lub paszport cudzoziemca.
 • Cudzoziemca, który nie posiada numeru PESEL, musi uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, musi dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG kopię zezwolenia.
 • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.
 • Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania działalności gospodarczej.
 • Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów lub o prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Podsumowanie

Cudzoziemcy mają takie same prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jak obywatele polscy, z pewnymi wyjątkami. Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania, mogą zarejestrować firmę w Polsce, postępując zgodnie z procedurą rejestracji firmy.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz