Czym jest umowa o współdziałanie?

Umowa o współdziałanie to umowa cywilnoprawna, która reguluje współpracę między dwoma lub więcej podmiotami. Umowa ta może być zawarta między przedsiębiorcami, między przedsiębiorcą a konsumentem, a także między dwoma lub więcej konsumentami. Celem umowy o współdziałanie może być: Zakres umowy o współdziałanie może być dowolny, a strony umowy mogą swobodnie kształtować jej treść. Umowa powinna … Dowiedz się więcej

Czym jest umowa inwestycyjna?

Umowa inwestycyjna to umowa cywilnoprawna, która reguluje relacje między inwestorem a przedsiębiorcą, w którego działalność inwestor zamierza zaangażować swój kapitał. Umowa ta może być zawarta między przedsiębiorcami, między przedsiębiorcą a konsumentem, a także między dwoma lub więcej konsumentami. Celem umowy inwestycyjnej jest zapewnienie inwestorowi zwrotu jego zainwestowanego kapitału oraz uzyskania przez niego udziału w zyskach … Dowiedz się więcej

Jak zgłosić zmianę wspólnika w KRS?

Zgłoszenie zmiany wspólnika w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest obowiązkowe w przypadku każdej zmiany, która dotyczy składu wspólników spółki. Zmianą wspólnika może być na przykład: Kto zgłasza zmianę wspólnika w KRS? Zgłoszenie zmiany wspólnika w KRS składa osoba uprawniona do reprezentacji spółki. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest to zarząd spółki, … Dowiedz się więcej

Czy można utworzyć jednoosobową spółkę akcyjną?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie, nie można. Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która może być utworzona przez co najmniej dwóch akcjonariuszy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy spółka jest utworzona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku, akcjonariuszem spółki akcyjnej może być tylko ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymagania dotyczące … Dowiedz się więcej

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Rygor natychmiastowej wykonalności to atrybut nieostatecznej decyzji administracyjnej lub nieprawomocnego orzeczenia sądowego, nadawany przez sąd lub organ administracji publicznej, gdy za natychmiastowym wykonaniem takiej decyzji lub orzeczenia przemawia szczególnie ważny interes społeczny. Jak nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności? Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany przez sąd lub organ administracji publicznej z urzędu lub na wniosek … Dowiedz się więcej

Jak uzyskać dofinansowanie do działalności ?

Dofinansowanie do działalności gospodarczej to wsparcie finansowe, które można uzyskać z różnych źródeł, takich jak: Fundusze unijne Fundusze unijne to najpopularniejsze źródło dofinansowania dla przedsiębiorców. Dofinansowanie można uzyskać na różne cele, takie jak: Aby uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych, należy przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie. Wniosek należy złożyć w instytucji pośredniczącej, która odpowiada za … Dowiedz się więcej

Przedawnienie przestępstwa skarbowego

Przedawnienie przestępstwa skarbowego to instytucja prawna, która polega na tym, że po upływie określonego w przepisach prawa czasu, sprawca przestępstwa skarbowego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Termin przedawnienia przestępstwa skarbowego Termin przedawnienia przestępstwa skarbowego wynosi 5 lat od dnia popełnienia przestępstwa. W przypadku przestępstw skarbowych, w których sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści … Dowiedz się więcej

Czym jest czynsz inicjalny?

Czynsz inicjalny to jednorazowa opłata, którą leasingobiorca uiszcza leasingodawcy w momencie zawarcia umowy leasingu. Czynsz inicjalny może być wpłacony w całości lub w części. Czynsz inicjalny pełni następujące funkcje: Wysokość czynszu inicjalnego Wysokość czynszu inicjalnego jest ustalana indywidualnie przez leasingodawcę i zależy od następujących czynników: Rodzaje czynszu inicjalnego Wyróżnia się następujące rodzaje czynszu inicjalnego: Czynsz … Dowiedz się więcej

Jak ustalić wartość rynkową środka trwałego?

Wartość rynkowa środka trwałego to cena, za jaką dany środek trwały mógłby zostać sprzedany w warunkach uczciwej konkurencji. Jest ona istotna w wielu sytuacjach, takich jak: Metody ustalania wartości rynkowej środka trwałego Istnieją różne metody ustalania wartości rynkowej środka trwałego. Do najpopularniejszych należą: Metoda porównawcza Metoda porównawcza polega na porównaniu wartości środka trwałego z ceną … Dowiedz się więcej

Amortyzacja środków trwałych — najważniejsze informacje

Amortyzacja środków trwałych to proces stopniowego, planowanego rozłożenia wartości środków trwałych na ustalony okres ich używania. Jest to forma odzwierciedlenia zużycia środków trwałych w wyniku ich użytkowania. Podstawy prawne amortyzacji środków trwałych Regulacje dotyczące amortyzacji środków trwałych zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób … Dowiedz się więcej