Ewidencjonowanie w firmie – na czym to polega?


Ewidencjonowanie w firmie
to proces gromadzenia, porządkowania i przechowywania danych o operacjach gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorstwo. Ewidencja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ pozwala na:

 • kontrolę nad stanem majątku i zobowiązań firmy,
 • obliczanie kosztów i przychodów,
 • rozliczanie podatku dochodowego,
 • rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Co trzeba ewidencjonować w firmie?

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia różnych rodzajów ewidencji. Do najczęstszych rodzajów ewidencji należą:

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja przychodów i rozchodów,
 • ewidencja VAT,
 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja zakupów,
 • ewidencja kasowa,
 • ewidencja bankowa.

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służy do gromadzenia danych o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych posiadanych przez firmę. Ewidencja ta pozwala na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego i podatku VAT.

Ewidencja przychodów i rozchodów służy do gromadzenia danych o przychodach i kosztach firmy. Ewidencja ta pozwala na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego.

Ewidencja VAT służy do gromadzenia danych o transakcjach podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Ewidencja ta pozwala na prawidłowe rozliczenie podatku VAT.

Ewidencja sprzedaży służy do gromadzenia danych o sprzedaży towarów i usług. Ewidencja ta pozwala na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego i podatku VAT.

Ewidencja zakupów służy do gromadzenia danych o zakupie towarów i usług. Ewidencja ta pozwala na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego i podatku VAT.

Ewidencja kasowa służy do gromadzenia danych o operacjach kasowych dokonywanych przez firmę. Ewidencja ta pozwala na kontrolę nad stanem kasy.

Ewidencja bankowa służy do gromadzenia danych o operacjach bankowych dokonywanych przez firmę. Ewidencja ta pozwala na kontrolę nad stanem kont bankowych.

Zasady prowadzenia ewidencji w firmie

Ewidencja w firmie powinna być prowadzona w sposób rzetelny i prawidłowy. Ewidencja powinna być prowadzona w sposób chronologiczny, a wszystkie zapisy powinny być wiarygodne i odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy.

Ewidencja powinna być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia jej bezpieczeństwa i integralności.

Ewidencja w firmie powinna być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, którego dotyczy.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz