Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o.

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem zarządzającym spółką. Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki, jeżeli ich działanie lub zaniechanie działania wyrządziło szkodę.

Rodzaje odpowiedzialności zarządu

Odpowiedzialność członków zarządu może być:

 • Odpowiedzialność cywilna – członkowie zarządu odpowiadają za szkody wyrządzone spółce lub jej wierzycielom.
 • Odpowiedzialność karna – członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, takie jak:
  • Oszustwo
  • Przestępstwa przeciwko mieniu
  • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • Odpowiedzialność zawodowa – członkowie zarządu, którzy są członkami samorządu zawodowego, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności zawodowej za naruszenie przepisów Kodeksu etyki zawodowej.

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu

Członkowie zarządu odpowiadają za szkody wyrządzone spółce lub jej wierzycielom, jeżeli ich działanie lub zaniechanie działania wyrządziło szkodę. Odpowiedzialność ta może być oparta na zasadzie winy umyślnej lub nieumyślnej.

Wina umyślna występuje, gdy członek zarządu działał z zamiarem wyrządzenia szkody lub godził się na jej wyrządzenie.

Wina nieumyślna występuje, gdy członek zarządu działał niedbale, nie dopełniając swoich obowiązków.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Obowiązki członków zarządu

Członkowie zarządu są zobowiązani do:

 • Działania w interesie spółki
 • Działania w granicach umocowania
 • Działania z należytą starannością

Działanie w interesie spółki oznacza, że członkowie zarządu powinni podejmować działania, które są korzystne dla spółki.

Działanie w granicach umocowania oznacza, że członkowie zarządu mogą podejmować tylko takie działania, które zostały im powierzone.

Działanie z należytą starannością oznacza, że członkowie zarządu powinni podejmować działania w taki sposób, aby nie narazić spółki na szkodę.

Ustalenie odpowiedzialności członków zarządu

Odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce lub jej wierzycielom ustala sąd. W postępowaniu sądowym spółka lub jej wierzyciele muszą udowodnić, że:

 • Członek zarządu działał lub zaniechał działania
 • Działanie lub zaniechanie działania wyrządziło szkodę
 • Istnieje związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem działania a szkodą

W przypadku odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, spółka lub jej wierzyciele mogą żądać odszkodowania. Odszkodowanie może obejmować zarówno straty poniesione przez spółkę lub jej wierzycieli, jak i utracone korzyści.

Sposoby uniknięcia odpowiedzialności członków zarządu

Członkowie zarządu mogą uniknąć odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce lub jej wierzycielom, jeżeli będą działać w interesie spółki, w granicach umocowania i z należytą starannością.

Członkowie zarządu mogą również uniknąć odpowiedzialności, jeżeli:

 • Działanie lub zaniechanie działania zostało podjęte za zgodą wspólników
 • Działanie lub zaniechanie działania było konieczne do ratowania spółki
 • Działanie lub zaniechanie działania było spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania innego członka zarządu

Podsumowanie

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania spółki, jeżeli ich działanie lub zaniechanie działania wyrządziło szkodę. Odpowiedzialność ta może być oparta na zasadzie winy umyślnej lub nieumyślnej.

Członkowie zarządu mogą uniknąć odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce lub jej wierzycielom, jeżeli będą działać w interesie spółki, w granicach umocowania i z należytą starannością.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz