Co to jest i czego dotyczy WNiP?

WNiP, czyli wartości niematerialne i prawne, to składniki aktywów trwałych przedsiębiorstwa, które nie posiadają postaci fizycznej, ale są niezbędne do jego funkcjonowania. WNiP obejmują między innymi:

 • prawa autorskie,
 • licencje,
 • patenty,
 • znaki towarowe,
 • know-how,
 • programy komputerowe,
 • wartość firmy,
 • koszty zakończonych prac rozwojowych.

Wymagania dotyczące WNiP

Aby składnik aktywów mógł zostać uznany za WNiP, musi spełniać następujące wymagania:

 • ma być niematerialny, czyli nie posiadać postaci fizycznej,
 • ma być nadający się do gospodarczego wykorzystania,
 • ma być przeznaczony do używania na potrzeby jednostki,
 • ma mieć przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Wycena WNiP

WNiP wycenia się według ich wartości początkowej, która stanowi:

 • cenę nabycia,
 • koszty związane z nabyciem,
 • koszty związane z przygotowaniem do używania.

W przypadku WNiP, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł, można je uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Amortyzacja WNiP

WNiP podlegają amortyzacji, czyli stopniowemu umorzaniu ich wartości początkowej. Amortyzacja WNiP jest metodą potrącania wartości początkowej WNiP w koszty uzyskania przychodów w czasie ich przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności.

Podsumowanie

WNiP to ważna kategoria składników aktywów trwałych przedsiębiorstwa. Odpowiednia klasyfikacja i wycena WNiP ma istotny wpływ na prawidłowy rachunek zysków i strat.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz