Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Rygor natychmiastowej wykonalności to atrybut nieostatecznej decyzji administracyjnej lub nieprawomocnego orzeczenia sądowego, nadawany przez sąd lub organ administracji publicznej, gdy za natychmiastowym wykonaniem takiej decyzji lub orzeczenia przemawia szczególnie ważny interes społeczny.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Jak nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany przez sąd lub organ administracji publicznej z urzędu lub na wniosek strony.

Sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności w następujących przypadkach:

  • Jeżeli opóźnienie wykonania orzeczenia uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało jego wykonanie.
  • Jeżeli opóźnienie wykonania orzeczenia naraża powoda na szkodę.

Organ administracji publicznej nadaje rygor natychmiastowej wykonalności w następujących przypadkach:

  • Jeżeli opóźnienie wykonania decyzji uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało jej wykonanie.
  • Jeżeli opóźnienie wykonania decyzji naraża stronę na szkodę.

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności powinien zawierać następujące informacje:

  • Odpis nieostatecznej decyzji administracyjnej lub nieprawomocnego orzeczenia sądowego, któremu ma zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
  • Uzasadnienie wniosku, w którym należy wskazać, dlaczego za natychmiastowym wykonaniem takiej decyzji lub orzeczenia przemawia szczególnie ważny interes społeczny.

Skutki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe mogą być wykonane w całości lub w części, nawet jeśli nie są prawomocne.

W przypadku decyzji administracyjnej, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności może oznaczać, że organ administracji publicznej może podjąć czynności egzekucyjne, nawet jeśli decyzja nie została jeszcze uprawomocniona.

W przypadku orzeczenia sądowego, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności może oznaczać, że komornik może rozpocząć egzekucję, nawet jeśli orzeczenie nie zostało jeszcze uprawomocnione.

Odwołanie od nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

Od decyzji o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego lub sądu drugiej instancji.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Rygor natychmiastowej wykonalności to ważne narzędzie, które może być wykorzystywane w celu ochrony praw i interesów stron postępowania administracyjnego lub cywilnego. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności może jednak mieć poważne konsekwencje dla strony przeciwnej, dlatego należy je rozważyć bardzo starannie.

Dodaj komentarz