Kontrola skarbowa – to warto wiedzieć!

Kontrola skarbowa to postępowanie kontrolne przeprowadzane przez organy kontroli skarbowej w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kontrola skarbowa może być przeprowadzona w zakresie:

 • podatków, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych,
 • należności niepodatkowych, w tym należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, należności z tytułu opłaty skarbowej, należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, należności z tytułu opłat za przejazdy po autostradach, należności z tytułu opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania,
 • prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi, w tym prawidłowości realizacji zadań publicznych, prawidłowości wydatkowania środków publicznych, prawidłowości prowadzenia dokumentacji finansowej.

Kontrola skarbowa może być przeprowadzona na podstawie:

 • planu kontroli,
 • zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
 • postanowienia o wszczęciu kontroli.

Kontrola skarbowa trwa nie dłużej niż 12 miesięcy, z wyjątkiem kontroli, w której jest prowadzona analiza danych w zakresie podatku od towarów i usług, która trwa nie dłużej niż 18 miesięcy.

Kontrola skarbowa przebiega w następujących etapach:

 • Przygotowanie do kontroli, w tym ustalenie zakresu i celu kontroli, ustalenie przedmiotu kontroli, ustalenie terminu rozpoczęcia kontroli,
 • Rozpoczęcie kontroli, w tym przedstawienie kontrolowanego podmiotowi upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, doręczenie kontrolowanemu podmiotowi zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
 • Przeprowadzenie kontroli, w tym przeprowadzenie oględzin, przesłuchanie świadków, przesłuchanie kontrolowanego podmiotu,
 • Zakończenie kontroli, w tym sporządzenie protokołu kontroli,
 • Wydanie decyzji pokontrolnej.

Kontrolowany podmiot ma prawo do:

 • uczestnictwa w kontroli,
 • wglądu do akt kontroli,
 • złożenia wyjaśnień i odwołania,
 • żądania sporządzenia protokołu kontroli.

Kontrola skarbowa może zakończyć się wydaniem decyzji pokontrolnej, w której organ kontroli skarbowej stwierdza, czy kontrolowany podmiot wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i innych przepisów, w zakresie objętym kontrolą.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organ kontroli skarbowej może nałożyć na kontrolowanego podmiot sankcje finansowe, w tym:

 • zaległości podatkowe,
 • odsetki za zwłokę,
 • koszty postępowania,
 • nadpłatę podatku,
 • grzywnę.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz