Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy to różnica pomiędzy podatkiem dochodowym należnym a podatkiem dochodowym faktycznie zapłaconym. Różnica ta powstaje w wyniku różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową składników aktywów i pasywów.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Odroczony podatek dochodowy powstaje w następujących przypadkach:

  • amortyzacja aktywów trwałych – wartość bilansowa aktywów trwałych jest wyższa niż ich wartość podatkowa, co powoduje, że podatek dochodowy należny jest niższy niż podatek dochodowy faktycznie zapłacony;
  • rezerwy na zobowiązania – wartość bilansowa rezerw na zobowiązania jest wyższa niż ich wartość podatkowa, co powoduje, że podatek dochodowy należny jest wyższy niż podatek dochodowy faktycznie zapłacony;
  • różnice kursowe – różnice kursowe mogą powodować powstanie zarówno dodatnich, jak i ujemnych różnic przejściowych, co powoduje, że podatek dochodowy należny może być wyższy lub niższy niż podatek dochodowy faktycznie zapłacony;
  • zyski kapitałowe – zyski kapitałowe są opodatkowane dopiero w momencie ich realizacji, co powoduje, że powstaje dodatnia różnica przejściowa, która powoduje, że podatek dochodowy należny jest niższy niż podatek dochodowy faktycznie zapłacony;
  • straty kapitałowe – straty kapitałowe są odliczane od przyszłych zysków kapitałowych, co powoduje, że powstaje ujemna różnica przejściowa, która powoduje, że podatek dochodowy należny jest wyższy niż podatek dochodowy faktycznie zapłacony.

Odroczony podatek dochodowy jest ujmowany w bilansie w aktywach lub pasywach, w zależności od tego, czy jest dodatni, czy ujemny. Dodatnie różnice przejściowe są ujmowane w aktywach, a ujemne różnice przejściowe są ujmowane w pasywach.

Odroczony podatek dochodowy jest rozliczany w czasie, w którym różnice przejściowe ulegają eliminacji. Dodatnie różnice przejściowe są rozliczane w czasie, w którym powstają zyski podatkowe, które powodują ich eliminację. Ujemne różnice przejściowe są rozliczane w czasie, w którym powstają straty podatkowe, które powodują ich eliminację.

Odroczony podatek dochodowy może mieć wpływ na wynik finansowy jednostki. W przypadku dodatnich różnic przejściowych, wynik finansowy jednostki jest zawyżany, natomiast w przypadku ujemnych różnic przejściowych, wynik finansowy jednostki jest zaniżany.

Podsumowanie

Odroczony podatek dochodowy to różnica pomiędzy podatkiem dochodowym należnym a podatkiem dochodowym faktycznie zapłaconym. Różnica ta powstaje w wyniku różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową składników aktywów i pasywów. Dodatnie różnice przejściowe są ujmowane w aktywach, a ujemne różnice przejściowe są ujmowane w pasywach. Odroczony podatek dochodowy jest rozliczany w czasie, w którym różnice przejściowe ulegają eliminacji.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz