Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych są płatnościami naliczanymi za zwłokę w zapłacie podatku. Mogą one być bardzo wysokie, dlatego warto rozważyć możliwość ich umorzenia.

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych może być dokonane przez organ podatkowy na wniosek podatnika. Wniosek o umorzenie odsetek należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

Do wniosku o umorzenie odsetek należy dołączyć następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające stan faktyczny uzasadniający wniosek,
  • oświadczenie o rzetelnym i terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych w przyszłości,
  • oświadczenie o stanie majątkowym podatnika.

Organ podatkowy rozpatruje wniosek o umorzenie odsetek w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. Decyzja o umorzeniu odsetek jest wydawana w formie postanowienia.

Podstawą do umorzenia odsetek od zaległości podatkowych może być:

  • ważny interes podatnika,
  • niemożliwość ściągnięcia odsetek w postępowaniu egzekucyjnym,
  • przypadki określone w przepisach szczególnych.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Ważny interes podatnika

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych z powodu ważnego interesu podatnika może nastąpić, gdy ściągnięcie odsetek byłoby dla podatnika niewspółmierne do dotkliwej sytuacji majątkowej lub osobistej.

Niemożliwość ściągnięcia odsetek w postępowaniu egzekucyjnym

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych z powodu niemożności ściągnięcia odsetek w postępowaniu egzekucyjnym może nastąpić, gdy egzekucja okazała się bezskuteczna.

Przypadki określone w przepisach szczególnych

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych może nastąpić również w innych przypadkach określonych w przepisach szczególnych, np. w przypadku:

  • zaległości podatkowych powstałych wskutek błędu lub niedbalstwa organu podatkowego,
  • zaległości podatkowych powstałych wskutek niemożności spełnienia przez podatnika obowiązku podatkowego wskutek działania siły wyższej,
  • zaległości podatkowych powstałych wskutek niespełnienia przez organ podatkowy obowiązku wydania decyzji w terminie.

Podsumowanie

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych może być sposobem na zmniejszenie obciążenia finansowego podatnika. Warunki umorzenia odsetek są określone w przepisach prawa podatkowego.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz