Jakie dokumenty mogą być uznane za fakturę?

Faktura to dokument księgowy, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług. Faktura jest wystawiana przez sprzedawcę na rzecz nabywcy.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej, zawierający co najmniej następujące dane:

 • datę wystawienia;
 • numer kolejny nadany w ramach jednej lub więcej serii;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług;
 • adresy siedziby lub adresy miejsca zamieszkania podatnika i nabywcy towarów lub usług;
 • numery identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika i nabywcy towarów lub usług, z zastrzeżeniem ust. 2a;
 • dane dotyczące towaru lub usługi;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwotę podatku od towarów i usług;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i zwolnień od podatku;
 • kwotę należności ogółem z zastrzeżeniem ust. 1a.

Dokumenty, które spełniają powyższe wymogi, mogą być uznane za fakturę.

Do dokumentów, które mogą być uznane za fakturę, należą między innymi:

 • faktury VAT;
 • faktury uproszczone;
 • paragon fiskalny z NIP-em;
 • dokumenty wystawione przez podmioty zagraniczne;
 • dokumenty wystawione w formie elektronicznej.

Faktury VAT są wystawiane przez podatników VAT czynnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które dokonują zakupu towarów lub usług na kwotę przekraczającą 450 zł brutto lub 100 euro brutto.

Faktury uproszczone są wystawiane przez podatników VAT, zarówno czynnych, jak i bierne, na kwotę nieprzekraczającą 450 zł brutto lub 100 euro brutto.

Paragon fiskalny z NIP-em jest traktowany jako faktura uproszczona.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dokumenty wystawione przez podmioty zagraniczne mogą być uznane za fakturę, jeśli zawierają co najmniej następujące dane:

 • datę wystawienia;
 • numer kolejny nadany w ramach jednej lub więcej serii;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług;
 • adresy siedziby lub adresy miejsca zamieszkania podatnika i nabywcy towarów lub usług;
 • dane dotyczące towaru lub usługi;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwotę podatku od towarów i usług;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i zwolnień od podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Dokumenty wystawione w formie elektronicznej muszą spełniać wszystkie wymagania dla faktur, w tym muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Podsumowując, fakturą może być uznany każdy dokument, który zawiera co najmniej dane określone w ustawie o podatku od towarów i usług.

Dodaj komentarz