Pasywa — czym są oraz ich rodzaje

Pasywa to źródła pochodzenia środków gospodarczych, czyli są to takie źródła finansowania, które wskazują na to kto wyposażył firmę w odpowiednie środki. Pasywa dzielimy przede wszystkim na kapitały własne firmy oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Kapitał własny to źródła pochodzenia środków gospodarczych, które należą do właściciela lub właścicieli firmy. Kapitał własny dzieli się na:

 • Kapitał podstawowy (zakładowy) – najważniejszy kapitał własny, którego wysokość ustala się w umowie spółki.
 • Kapitał zapasowy – powstaje z nadwyżki zysków netto nad stratami netto z lat ubiegłych lub z nadwyżki zysków netto nad wypłatami dywidendy.
 • Kapitał rezerwowy – powstaje z części zysku netto przeznaczonego na pokrycie przyszłych zobowiązań lub strat.
 • Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów – powstaje z różnic dodatnich wynikających z aktualizacji wyceny aktywów trwałych.
 • Kapitał z aktualizacji wyceny rezerw – powstaje z różnic dodatnich wynikających z aktualizacji wyceny rezerw.
 • Kapitał z tytułu udziałów własnych – powstaje w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Zobowiązania to źródła pochodzenia środków gospodarczych, które nie należą do właściciela lub właścicieli firmy i są zobowiązaniem do ich zwrotu. Zobowiązania dzieli się na:

 • Zobowiązania krótkoterminowe – są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
 • Zobowiązania długoterminowe – są wymagalne w ciągu ponad 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Rezerwy na zobowiązania to źródła pochodzenia środków gospodarczych, które są przeznaczone na pokrycie przyszłych zobowiązań lub strat. Rezerwy na zobowiązania dzieli się na:

 • Rezerwy na zobowiązania bieżące – są przeznaczone na pokrycie przyszłych zobowiązań lub strat, które mogą powstać w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
 • Rezerwy na zobowiązania długoterminowe – są przeznaczone na pokrycie przyszłych zobowiązań lub strat, które mogą powstać w ciągu ponad 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Przykłady pasywów

 • Kapitał podstawowy – wkłady właścicieli firmy,
 • Kapitał zapasowy – nadwyżka zysków netto nad stratami netto z lat ubiegłych,
 • Kapitał rezerwowy – część zysku netto przeznaczona na pokrycie przyszłych zobowiązań lub strat,
 • Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania wobec dostawców, pracownicy, instytucji finansowych,
 • Zobowiązania długoterminowe – kredyty, pożyczki, leasing.

Podsumowanie

Pasywa to źródła pochodzenia środków gospodarczych. Pasywa dzielimy na kapitały własne, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz