Czym jest pełna księgowość i kto ją prowadzi?


Pełna księgowość
to system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który obejmuje wszystkie operacje gospodarcze dokonywane przez przedsiębiorstwo. Pełna księgowość jest prowadzona w sposób ciągły, chronologiczny i systematyczny, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kto prowadzi pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy:

 • spółek handlowych, z wyjątkiem spółek cywilnych, osobowych i jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które spełniają ustawowe kryteria mikroprzedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstw państwowych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorstwami, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • fundacji i stowarzyszeń, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • jednostek organizacyjnych, w których działalność gospodarcza stanowi ich podstawową działalność.

Jakie są zasady prowadzenia pełnej księgowości?

Pełna księgowość jest prowadzona zgodnie z następującymi zasadami:

 • zasada ciągłości: księgowość jest prowadzona na podstawie dowodów księgowych, które są ujmowane w księgach rachunkowych w sposób chronologiczny i systematyczny,
 • zasada obiektywizmu: księgi rachunkowe są prowadzone w sposób obiektywny, bez pomijania lub zniekształcania istotnych informacji,
 • zasada istotności: informacje zawarte w księgach rachunkowych są istotne, jeśli mają wpływ na decyzje podejmowane przez użytkowników tych informacji,
 • zasada rzetelności: księgi rachunkowe są prowadzone w sposób rzetelny, czyli zgodny z rzeczywistością,
 • zasada ostrożności: księgi rachunkowe są prowadzone z zachowaniem ostrożności, czyli uwzględnieniem wszelkich ryzyk, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową i wynik finansowy jednostki,
 • zasada memoriału: zdarzenia gospodarcze są ujmowane w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, które są dokumentowane i przechowywane,
 • zasada korespondencji stron: zdarzenia gospodarcze są ujmowane w księgach rachunkowych w taki sposób, aby wykazywać ich wpływ na aktywa, pasywa, kapitał własny, przychody i koszty,
 • zasada bilansowości: bilans i zestawienie zmian w kapitale własnym są ze sobą powiązane,
 • zasada współmierności: przychody i koszty są ujmowane w księgach rachunkowych w tym okresie sprawozdawczym, w którym zostały osiągnięte lub poniesione,
 • zasada kontynuacji: działalność jednostki jest prowadzona w sposób ciągły, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że działalność ta zostanie w najbliższej przyszłości zaniechana.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Co warto o pełnej księgowości wiedzieć?

Pełna księgowość jest systemem wymagającym dużego zaangażowania i wiedzy. Przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości, powinni zatrudnić księgowych z odpowiednimi kwalifikacjami.

Pełna księgowość daje przedsiębiorcom wiele korzyści, w tym:

 • dokładne i rzetelne informacje o sytuacji finansowej i wyniku finansowym przedsiębiorstwa,
 • ułatwienie podejmowania decyzji gospodarczych,
 • możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania,
 • ułatwienie kontroli podatkowej.

Podsumowanie

Pełna księgowość jest systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych, który jest wymagany dla niektórych przedsiębiorców. Pełna księgowość jest prowadzona w sposób ciągły, chronologiczny i systematyczny, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Pełna księgowość daje przedsiębiorcom wiele korzyści, w tym dokładne i rzetelne informacje o sytuacji finansowej i wyniku finansowym przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz