Prokurent – jakie pełni funkcje?


Prokurent
to osoba fizyczna, której przedsiębiorca udziela szczególnego pełnomocnictwa do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Funkcje prokurenta

  • Prokurent reprezentuje przedsiębiorcę w stosunkach z innymi osobami. Może dokonywać w imieniu przedsiębiorcy wszelkich czynności, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
  • Prokurent może także zaciągać zobowiązania w imieniu przedsiębiorcy. Może zawierać umowy, wystawiać weksle i czeki, a także udzielać poręczeń.
  • Prokurent może również występować w imieniu przedsiębiorcy przed sądami i innymi organami. Może składać pozwy, sprzeciwy i odwołania, a także reprezentować przedsiębiorcę w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Obowiązki prokurenta

  • Prokurent jest zobowiązany do prawidłowego wykonywania powierzonych mu czynności. Powinien działać w interesie przedsiębiorcy i zgodnie z jego pełnomocnictwem.
  • Prokurent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie może ujawniać informacji, które są poufne lub niejawne.
  • Prokurent jest zobowiązany do rozliczenia się z przedsiębiorcą z dokonanych czynności. Powinien przedstawić przedsiębiorcy sprawozdanie z wykonywanych czynności oraz rozliczyć się z poniesionych kosztów.

Ustanowienie prokurenta

Prokura może być ustanowiona przez przedsiębiorcę w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. W przypadku ustanowienia prokury w formie pisemnej, prokurent powinien być umocowany do dokonania czynności, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W przypadku ustanowienia prokury w formie aktu notarialnego, prokurent może być umocowany do dokonywania wszystkich czynności, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Odwołanie prokurenta

Prokura może być odwołana przez przedsiębiorcę w każdym czasie. Odwołanie prokurenta może nastąpić w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. W przypadku odwołania prokurenta w formie pisemnej, prokurent powinien być powiadomiony o odwołaniu. W przypadku odwołania prokurenta w formie aktu notarialnego, odwołanie prokurenta jest skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podsumowując, prokurent to osoba fizyczna, której przedsiębiorca udziela szczególnego pełnomocnictwa do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurent reprezentuje przedsiębiorcę w stosunkach z innymi osobami, może zaciągać zobowiązania w imieniu przedsiębiorcy i może występować w imieniu przedsiębiorcy przed sądami i innymi organami. Prokurent jest zobowiązany do prawidłowego wykonywania powierzonych mu czynności, do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i do rozliczenia się z przedsiębiorcą z dokonanych czynności. Prokura może być ustanowiona przez przedsiębiorcę w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego i może zostać odwołana przez przedsiębiorcę w każdym czasie.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz