Czym jest danina solidarnościowa?


Danina solidarnościowa
to dodatkowy podatek, który obowiązuje osoby fizyczne, których dochód przekracza 1 000 000 zł. Danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy opodatkowania, która stanowi nadwyżkę dochodów ponad kwotę 1 000 000 zł.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kiedy się ją przekazuje?

Daninę solidarnościową należy zapłacić w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dochód przekroczył 1 000 000 zł.

Po co się to robi?

Danina solidarnościowa ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Jest ona przeznaczona na wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Z jakimi obowiązkami prawnymi się to wiąże?

Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej powstaje z mocy prawa. Osoby, których dochód przekracza 1 000 000 zł, są zobowiązane do jej samodzielnego obliczenia i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego.

Dodatkowe informacje

  • Danina solidarnościowa nie jest potrącana z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Osoby, które są zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej, powinny złożyć w urzędzie skarbowym PIT-36 lub PIT-36L i w odpowiednim polu wpisać kwotę daniny solidarnościowej.
  • Danina solidarnościowa nie ma wpływu na wysokość ulg i odliczeń podatkowych.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz