Umowa o pracę – uregulowania prawne

Umowy o pracę są regulowane przez przepisy Kodeksu pracy. Kodeks pracy zawiera przepisy dotyczące zawierania umów o pracę, ich wykonywania, rozwiązywania i wygasania.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Zawieranie umów o pracę

Umowa o pracę może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej. W przypadku umowy o pracę zawartej w formie ustnej, pracodawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej na piśmie w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Umowa o pracę powinna zawierać następujące informacje:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • określenie rodzaju pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wynagrodzenie,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia umowy.

Wykonywanie umów o pracę

Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem i w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Rozwiązywanie umów o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być dokonane na piśmie.

Umowę o pracę można rozwiązać bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:

 • z winy pracownika,
 • z winy pracodawcy,
 • z przyczyn niedotyczących stron,
 • na mocy porozumienia stron.

Wygaśnięcie umów o pracę

Umowa o pracę wygasa w następujących przypadkach:

 • z upływem czasu, na jaki została zawarta,
 • na skutek śmierci pracownika,
 • na skutek likwidacji pracodawcy,
 • na skutek upływu okresu wypowiedzenia,
 • na skutek rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Pozakodeksowe uregulowania związane z umowami o pracę

Oprócz przepisów Kodeksu pracy, umowy o pracę mogą być regulowane również przez inne przepisy, takie jak:

 • regulamin pracy,
 • układ zbiorowy pracy,
 • przepisy o ochronie pracy.

Podsumowanie

Umowy o pracę są regulowane przez przepisy Kodeksu pracy. Kodeks pracy zawiera przepisy dotyczące zawierania umów o pracę, ich wykonywania, rozwiązywania i wygasania. Poza przepisami Kodeksu pracy, umowy o pracę mogą być regulowane również przez inne przepisy.

Dodaj komentarz