Księga przychodów i rozchodów (KPiR) – kogo dotyczy obowiązek jej prowadzenia?


Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to ewidencja księgowa, w której przedsiębiorcy ewidencjonują swoje przychody i koszty uzyskania przychodów. KPiR jest przeznaczona dla podatników, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Obowiązek prowadzenia KPiR mają następujący podatnicy:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółdzielnie,
  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, uznane na podstawie odrębnych przepisów za podatników.

Jakie przychody i koszty należy ewidencjonować w KPiR?

W KPiR należy ewidencjonować następujące przychody i koszty:

  • przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • koszty uzyskania przychodów związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • przychody i koszty związane z działalnością gospodarczą prowadzonej poza granicami kraju.

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

KPiR należy prowadzić w sposób rzetelny i przejrzysty. Ewidencja powinna być dokonywana w sposób chronologiczny i systematyczny. KPiR należy prowadzić w języku polskim, w walucie polskiej.

KPiR można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku prowadzenia KPiR w formie elektronicznej, przedsiębiorca jest zobowiązany do jej podpisu elektronicznego lub podpisu kwalifikowanego.

Jakie są konsekwencje nieprowadzenia KPiR?

Nieprowadzenie KPiR lub prowadzenie jej w sposób nieprawidłowy może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5 000 zł.

Podsumowanie

Księga przychodów i rozchodów to obowiązkowa ewidencja księgowa dla przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. KPiR służy do ewidencjonowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów. W KPiR należy ewidencjonować przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. KPiR należy prowadzić w sposób rzetelny i przejrzysty.

Dodaj komentarz