Umowa o pracę a umowa zlecenie – poznaj różnice!


Umowa o pracę
to stosunek prawny, który powstaje między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika w zamian za wykonywanie przez pracownika pracy określonego rodzaju na podstawie stosunku pracy.

Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna, na podstawie której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła lub usługi, a zlecający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Porównanie umowy o pracę i umowy zlecenia

CechaUmowa o pracęUmowa zlecenia
Rodzaj stosunku prawnegoStosunek pracyUmowa cywilnoprawna
Obowiązki stronPracodawca: zatrudnianie pracownika, wypłacanie wynagrodzenia, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracyZlecający: zapłata wynagrodzenia
Prawa i obowiązki pracownikaPracownik ma prawo do szeregu uprawnień i świadczeń pracowniczych, takich jak: urlop, wynagrodzenie, ubezpieczenia społecznePrzyjmujący zlecenie nie ma takich samych praw i obowiązków jak pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy
Forma zawarcia umowyUmowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnejUmowa zlecenia może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej
Obowiązek opłacania składek ZUSPracodawca jest zobowiązany do opłacania składek ZUS za pracownikaPrzyjmujący zlecenie jest zobowiązany do opłacania składek ZUS od wynagrodzenia, jeśli osiąga określony próg dochodowy
Ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniemIstnieje ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniemNie ma ochrony stosunku pracy przed wypowiedzeniem
WynagrodzenieWynagrodzenie pracownika jest określane w umowie o pracęWynagrodzenie przyjmującego zlecenie jest określane w umowie zlecenia
Miejsce i czas wykonywania pracyPracownik wykonuje pracę w miejscu i czasie określonym przez pracodawcęPrzyjmujący zlecenie wykonuje pracę w miejscu i czasie przez siebie określonym
Podporządkowanie pracownikaPracownik jest podporządkowany pracodawcyPrzyjmujący zlecenie nie jest podporządkowany zlecającemu

Podsumowanie

Umowa o pracę i umowa zlecenia to dwie podstawowe formy zatrudniania pracowników. Główną różnicą między tymi dwoma formami jest to, że umowa o pracę jest stosunkiem pracy, a umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną.

W przypadku umowy o pracę pracownik ma szereg praw i obowiązków, takich jak prawo do urlopu, wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznego, a także jest chroniony przed wypowiedzeniem. Pracodawca jest natomiast zobowiązany do opłacania składek ZUS za pracownika.

W przypadku umowy zlecenia przyjmujący zlecenie nie ma takich samych praw i obowiązków jak pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Przyjmujący zlecenie jest zobowiązany do opłacania składek ZUS od wynagrodzenia, jeśli osiąga określony próg dochodowy.

Dodaj komentarz