Formy zatrudniania pracowników


W Polsce wyróżnia się dwie podstawowe formy zatrudniania pracowników:

 • stosunek pracy,
 • umowa cywilnoprawna.

Stosunek pracy

Stosunek pracy to stosunek prawny, który powstaje między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika w zamian za wykonywanie przez pracownika pracy określonego rodzaju na podstawie stosunku pracy.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Umowa cywilnoprawna

Umowa cywilnoprawna to umowa, która reguluje prawa i obowiązki stron umowy. W przypadku umów cywilnoprawnych, strony nie pozostają w stosunku pracy, a pracownik nie ma takich samych praw i obowiązków jak pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

Rodzaje umów cywilnoprawnych

W przypadku umów cywilnoprawnych wyróżnia się następujące rodzaje:

 • umowa o dzieło – polega na wykonaniu przez pracownika określonego dzieła,
 • umowa zlecenia – polega na wykonaniu przez pracownika określonej czynności,
 • umowa o pracę nakładczą – polega na wykonywaniu przez pracownika określonej pracy na rzecz pracodawcy, ale nie w miejscu i czasie pracy określonym przez pracodawcę.

Zalety i wady poszczególnych form zatrudnienia

Stosunek pracy

Zalety:

 • pracownik ma prawo do szeregu uprawnień i świadczeń pracowniczych, takich jak: urlop, wynagrodzenie, ubezpieczenia społeczne,
 • pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • istnieje ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniem.

Wady:

 • pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek ZUS za pracownika,
 • pracownik ma obowiązek przestrzegać regulaminu pracy i innych przepisów prawa pracy.

Umowa cywilnoprawna

Zalety:

 • brak obowiązku opłacania składek ZUS,
 • brak obowiązku przestrzegania regulaminu pracy i innych przepisów prawa pracy,
 • większa elastyczność w zakresie wykonywania pracy.

Wady:

 • pracownik nie ma takich samych praw i obowiązków jak pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy,
 • brak ochrony stosunku pracy przed wypowiedzeniem,
 • niższe wynagrodzenie niż w przypadku stosunku pracy.

Wybór formy zatrudnienia

Wybór formy zatrudnienia zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj wykonywanej pracy, wielkość firmy, sytuacja ekonomiczna firmy, potrzeby pracownika.

W przypadku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, pracodawca powinien pamiętać o konieczności zawarcia umowy w formie pisemnej. Umowa powinna zawierać następujące informacje:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • określenie rodzaju pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wynagrodzenie,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia umowy.

Dodaj komentarz