Czym jest ogłoszenie bankructwa?

Ogłoszenie bankructwa to proces prawny, w wyniku którego sąd ustanawia upadłość osoby fizycznej lub osoby prawnej. Upadłość oznacza, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych.

Wymogi do ogłoszenia bankructwa

Aby ogłosić upadłość, dłużnik musi spełnić następujące wymogi:

  • być osobą fizyczną lub osobą prawną,
  • być niewypłacalny, czyli nie być w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych w terminie,
  • nie mieć możliwości restrukturyzacji swojej działalności,
  • nie być skazanym za przestępstwo przeciwko mieniu.

Dlaczego się to robi?

Ogłoszenie bankructwa może być dla dłużnika korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy jest on niewypłacalny i nie ma możliwości restrukturyzacji swojej działalności. Upadłość umożliwia dłużnikowi:

  • umorzenie części lub całości zobowiązań finansowych,
  • ochronę przed egzekucją komorniczą,
  • rozpoczęcie nowego życia bez długów.

Rodzaje upadłości

W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje upadłości:

  • upadłość likwidacyjna – polega na likwidacji majątku dłużnika i zaspokojeniu wierzycieli z wypracowanych środków,
  • upadłość układowa – polega na zawarciu układu między dłużnikiem a wierzycielami, w którym określa się warunki spłaty zobowiązań finansowych.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika lub jego wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd wyznacza syndyka, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Syndyk zajmuje się likwidacją majątku dłużnika lub zawieraniem układu z wierzycielami.

Koszty postępowania upadłościowego

Koszty postępowania upadłościowego ponosi dłużnik. W przypadku upadłości likwidacyjnej koszty postępowania są pokrywane ze środków pochodzących ze sprzedaży majątku dłużnika. W przypadku upadłości układowej koszty postępowania są pokrywane z części wierzytelności, które nie zostały umorzone w wyniku zawarcia układu.

Podsumowanie

Ogłoszenie bankructwa to proces prawny, który może być dla dłużnika korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy jest on niewypłacalny i nie ma możliwości restrukturyzacji swojej działalności. Upadłość umożliwia dłużnikowi umorzenie części lub całości zobowiązań finansowych, ochronę przed egzekucją komorniczą oraz rozpoczęcie nowego życia bez długów.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz