Wykroczenie skarbowe – co Ci za nie grozi?


Wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy, za który kodeks ten przewiduje karę grzywny określonej kwotowo, nie wyższej niż dwudziestokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wykroczenia skarbowe są popełniane w celu uniknięcia lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego, ale w mniejszym stopniu niż przestępstwa skarbowe. Mogą one polegać na:

  • Nieuregulowaniu w terminie zobowiązania podatkowego w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • Niedopełnieniu obowiązków podatkowych
  • Popełnieniu czynu zabronionego, jeżeli czyn ten nie stanowi przestępstwa skarbowego

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Przykłady wykroczeń skarbowych

  • Nieuregulowanie w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości nieprzekraczającej 17 450 zł
  • Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej
  • Popełnienie czynu zabronionego, który nie stanowi przestępstwa skarbowego, np. sprzedaż towaru bez kasy fiskalnej

Za wykroczenie skarbowe grozi kara grzywny określonej kwotowo, nie wyższej niż dwudziestokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość grzywny zależy od rodzaju wykroczenia skarbowego i okoliczności jego popełnienia.

W przypadku wykroczenia skarbowego, które nie zostało popełnione umyślnie, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Odpowiedzialny za wykroczenie skarbowe może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Podsumowując, wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony, za który grozi kara grzywny nie wyższej niż dwudziestokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodaj komentarz