Czym jest przestępstwo skarbowe według prawa?

Przestępstwo skarbowe to czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy, za który kodeks ten przewiduje karę grzywny w stawkach dziennych, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności.

Przestępstwa skarbowe są popełniane w celu uniknięcia lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego. Mogą one polegać na:

 • Nieuregulowaniu w terminie zobowiązania podatkowego
 • Zatajeniu lub zaniżeniu podstawy opodatkowania
 • Fałszowaniu dokumentów podatkowych
 • Wykorzystaniu nadużyć finansowych

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe podlega zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Przykłady przestępstw skarbowych

 • Nieuregulowanie w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Fałszowanie faktur VAT
 • Wykorzystanie fikcyjnych faktur VAT
 • Oszustwa podatkowe

Wykroczenie skarbowe

Wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy, za który kodeks ten przewiduje karę grzywny określonej kwotowo, nie wyższej niż dwudziestokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wykroczenia skarbowe są popełniane w celu uniknięcia lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego, ale w mniejszym stopniu niż przestępstwa skarbowe. Mogą one polegać na:

 • Nieuregulowaniu w terminie zobowiązania podatkowego w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Niedopełnieniu obowiązków podatkowych
 • Popełnieniu czynu zabronionego, jeżeli czyn ten nie stanowi przestępstwa skarbowego

Przykłady wykroczeń skarbowych

 • Nieuregulowanie w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości nieprzekraczającej 17 450 zł
 • Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej
 • Popełnienie czynu zabronionego, który nie stanowi przestępstwa skarbowego, np. sprzedaż towaru bez kasy fiskalnej

Porównanie przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego

Tabela przedstawiająca różnice między przestępstwem skarbowym a wykroczeniem skarbowym:

CechaPrzestępstwo skarboweWykroczenie skarbowe
DefinicjaCzyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy, za który kodeks ten przewiduje karę grzywny w stawkach dziennych, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności.Czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy, za który kodeks ten przewiduje karę grzywny określonej kwotowo, nie wyższej niż dwudziestokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
KaraGrzywna w stawkach dziennych, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności.Grzywna określona kwotowo, nie wyższa niż dwudziestokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Granica odpowiedzialnościPowyżej pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.Do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Przestępstwo skarbowe skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa polskiegoPrzestępstwo skarbowe, które zagraża Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku finansowego w wysokości co najmniej dziesięciokrotności wielkiej wartości.Nie dotyczy.
Odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podlegaOsoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Podsumowanie

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe to dwa rodzaje czynów zabronionych, które mogą być popełnione w celu uniknięcia lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego. Przestępstwa skarbowe są popełniane w celu osiągnięcia większej korzyści lub uniknięcia większej straty niż w przypadku wykroczenia skarbowego.

Dodaj komentarz