Czynny żal – sposób na uniknięcie kary?

Czynny żal to instytucja prawa karnego skarbowego, która umożliwia odstąpienie od ukarania wobec sprawcy, który wyraził „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnił ciążących na nim obowiązków.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Kiedy można złożyć czynny żal?

Czynny żal można złożyć w przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal można złożyć w każdej chwili, jednak najlepiej jest zrobić to jak najszybciej po popełnieniu czynu zabronionego.

Jak złożyć czynny żal?

Czynny żal składa się na piśmie, w którym należy przyznać się do winy, wskazać jej powody oraz zobowiązać się do uregulowania zobowiązania.

Czynny żal można złożyć:

  • do organu, który prowadzi postępowanie karne skarbowe,
  • do organu, który jest właściwy do ścigania przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
  • do organu podatkowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby sprawcy.

Efekty złożenia czynnego żalu

W przypadku złożenia czynnego żalu, organ ścigania może odstąpić od ukarania sprawcy.

Odstąpienie od ukarania jest możliwe, jeżeli:

  • czynny żal został złożony przed wszczęciem postępowania karnego skarbowego,
  • czynny żal został złożony przed upływem terminu przedawnienia ścigania,
  • sprawca naprawił szkodę lub zadośćuczynił pokrzywdzonemu,
  • sprawca uregulował zaległości podatkowe.

Podsumowanie

Czynny żal to instytucja, która może stanowić dla sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego szansę na uniknięcie kary. W przypadku złożenia czynnego żalu, sprawca może liczyć na to, że organ ścigania odstąpi od ukarania.

Dodaj komentarz