Wypadek przy pracy

Definicja wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonego,
 • w czasie pozostawania pracownika w gotowości do pracy na terenie lub w zakładzie pracy,
 • w czasie podróży służbowej,
 • w czasie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Konsekwencje wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć różne konsekwencje dla pracownika, w tym:

 • uszczerbek na zdrowiu,
 • utrata zdolności do pracy,
 • śmierć.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy – wypłacany jest przez ZUS w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku,
 • świadczenie rehabilitacyjne – wypłacane jest przez ZUS w celu umożliwienia pracownikowi powrotu do pracy,
 • jednorazowe odszkodowanie – wypłacane jest przez ZUS w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – wypłacana jest przez ZUS w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • renta rodzinna – wypłacana jest w przypadku śmierci ubezpieczonego, który był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • dodatek pielęgnacyjny – wypłacany jest w przypadku całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, który jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jak otrzymać świadczenia z tytułu wypadku przy pracy?

Aby otrzymać świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, pracownik powinien złożyć do pracodawcy zgłoszenie wypadku przy pracy. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • datę i godzinę wypadku,
 • miejsce wypadku,
 • opis wypadku,
 • dane pracownika,
 • dane świadków wypadku.

Po otrzymaniu zgłoszenia wypadku przy pracy pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie powypadkowe i ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. W przypadku stwierdzenia, że wypadek miał miejsce w związku z pracą, pracodawca powinien skierować pracownika na badania lekarskie.

Jeżeli badania lekarskie potwierdzą, że pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, pracownik powinien złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczeń z tytułu wypadku przy pracy. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą uszczerbek na zdrowiu.

Podsumowując, pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, ma prawo do szeregu świadczeń, w tym zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, jednorazowego odszkodowania, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i dodatku pielęgnacyjnego. Aby otrzymać świadczenia, pracownik powinien złożyć do pracodawcy zgłoszenie wypadku przy pracy, a następnie do ZUS wniosek o przyznanie świadczeń.

Dodaj komentarz