Ocena kondycji finansowej firmy jednoosobowej

Ocena kondycji finansowej firmy jednoosobowej to proces, który pozwala na określenie jej aktualnej sytuacji finansowej. Ocena ta jest ważna dla właściciela firmy, ponieważ pozwala mu na podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Metody oceny kondycji finansowej Ocena kondycji finansowej firmy jednoosobowej może być przeprowadzona na podstawie różnych metod. Najpopularniejsze metody to: Wskaźniki kondycji finansowej Wskaźniki kondycji finansowej … Dowiedz się więcej

Forfaiting – jako źródło finansowania firmy

Forfaiting to forma finansowania, która polega na wykupie przez bank lub inną instytucję finansową należności handlowych od eksportera. Należności te są najczęściej wyrażone w walucie obcej i mają długi termin płatności. Forfaiting jest często wykorzystywany przez firmy eksportujące, które chcą uzyskać natychmiastową płynność finansową. Zasady działania forfaitingu W ramach forfaitingu eksporter sprzedaje swoje należności handlowe … Dowiedz się więcej

Najważniejsze reguły zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to postępowania prowadzone przez zamawiających publicznych, czyli jednostki sektora finansów publicznych, w celu nabycia towarów, usług lub robót budowlanych. Zamówienia publiczne są regulowane przez ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp). Najważniejsze reguły zamówień publicznych to: Zasada równego traktowania wykonawców oznacza, że zamawiający nie może faworyzować żadnego wykonawcy. Zamawiający musi zapewnić wszystkim wykonawcom równy dostęp … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o.

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem zarządzającym spółką. Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki, jeżeli ich działanie lub zaniechanie działania wyrządziło szkodę. Rodzaje odpowiedzialności zarządu Odpowiedzialność członków zarządu może być: Odpowiedzialność cywilna członków zarządu Członkowie zarządu odpowiadają za szkody wyrządzone spółce lub jej wierzycielom, jeżeli ich działanie lub zaniechanie działania wyrządziło szkodę. Odpowiedzialność ta … Dowiedz się więcej