Faktura zaliczkowa i końcowa – najważniejsze informacje

Faktura zaliczkowa i końcowa to dwa rodzaje dokumentów księgowych, które są wystawiane w związku z transakcjami sprzedaży towarów lub usług. Faktura zaliczkowa Faktura zaliczkowa jest wystawiana w momencie otrzymania zaliczki lub przedpłaty na poczet przyszłej sprzedaży. Faktura zaliczkowa potwierdza, że sprzedawca otrzymał zaliczkę lub przedpłatę i jest podstawą do naliczenia podatku VAT. Faktura zaliczkowa powinna … Dowiedz się więcej

Konsekwencje niezaksięgowania faktury

Faktura jest dokumentem księgowym, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług. Faktury należy zaksięgować w księgach rachunkowych w terminie 7 dni od daty wystawienia. Niezaksięgowanie faktury może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy. Oto najważniejsze z nich: Niezaksięgowanie faktury może skutkować nieprawidłowościami w ewidencji księgowej. Może to utrudnić lub uniemożliwić przedsiębiorcy prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego i podatku … Dowiedz się więcej

Faktura korygująca a nota korygująca

Faktura korygująca i nota korygująca to dokumenty księgowe, które służą do korygowania błędów lub zmian w treści faktury pierwotnej. Faktura korygująca Faktura korygująca jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę. Faktura korygująca może być wystawiona w przypadku następujących zmian: Faktura korygująca musi zawierać następujące dane: Faktura korygująca jest dokumentem, który stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT. Należy … Dowiedz się więcej

Przychód a dochód – czym się różnią?

Przychód i dochód to dwa pojęcia, które są często mylone. Przychód to wszystkie wpływy pieniężne i niepieniężne, które uzyskuje dany podmiot. Dochód to natomiast różnica między przychodami a kosztami. Przychód Przychód to wszystkie wpływy pieniężne i niepieniężne, które uzyskuje dany podmiot. Przychody mogą być: Przykłady przychodów: Dochód Dochód to różnica między przychodami a kosztami. Dochód … Dowiedz się więcej

Sprzedaż bezrachunkowa

Sprzedaż bezrachunkowa to sprzedaż towarów lub usług bez wystawienia faktury. Jest to sytuacja, która może wystąpić w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub podatników zwolnionych z podatku VAT. Podstawą do sprzedaży bezrachunkowej jest art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, fakturę wystawia się, … Dowiedz się więcej

Umowa najmu – zgłoszenie do urzędu

Umowa najmu to dokument, który potwierdza zawarcie umowy najmu nieruchomości. Umowa najmu może być zawarta w dowolnej formie, jednak w przypadku najmu okazjonalnego jest ona dokumentem urzędowym i musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego. Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego jest obowiązkiem wynajmującego. Zgłoszenie należy dokonać w … Dowiedz się więcej

Faktura dla nabywcy zza granicy

Faktura dla nabywcy zza granicy to dokument, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług na rzecz podmiotu niemającego siedziby w Polsce. Faktura taka powinna zawierać wszystkie dane wymagane przez przepisy krajowe i międzynarodowe. Wymagania dla faktury dla nabywcy zza granicy Faktura dla nabywcy zza granicy powinna zawierać następujące dane: Dane sprzedawcy W danych sprzedawcy należy podać: … Dowiedz się więcej

Co to jest klauzula GAAR?

Klauzula GAAR (ang. general anti-abuse rules) to przepis, który pozwala organom podatkowym na pominięcie skutków podatkowych transakcji, które zostały zawarte w celu uniknięcia opodatkowania. Klauzula GAAR została wprowadzona do polskiego prawa podatkowego w 2016 roku. Jak działa klauzula GAAR? Klauzula GAAR działa w oparciu o dwa warunki: W przypadku spełnienia tych warunków, organy podatkowe mogą … Dowiedz się więcej

Koszty firmowe – co można do nich zaliczyć?

Koszty firmowe to wszelkie wydatki ponoszone przez firmę w związku z jej działalnością. Mogą one być związane z zakupem towarów i usług, wynajmem powierzchni biurowej, zatrudnieniem pracowników, czy też reklamą i marketingiem. Rodzaje kosztów firmowych Koszty firmowe można podzielić na kilka kategorii: Jakie koszty firmowe można odliczyć od podatku? Nie wszystkie koszty firmowe można odliczyć … Dowiedz się więcej

Odpis z KRS – jak może Ci pomóc ?

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego to dokument, który zawiera informacje o firmie, takie jak: Odpis z KRS można uzyskać w formie papierowej lub elektronicznej. W formie papierowej można go uzyskać w sądzie rejestrowym, w którym jest zarejestrowana firma. W formie elektronicznej można go uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak odpis z KRS może Ci … Dowiedz się więcej