Konsekwencje niezaksięgowania faktury

Faktura jest dokumentem księgowym, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług. Faktury należy zaksięgować w księgach rachunkowych w terminie 7 dni od daty wystawienia. Niezaksięgowanie faktury może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy. Oto najważniejsze z nich: Niezaksięgowanie faktury może skutkować nieprawidłowościami w ewidencji księgowej. Może to utrudnić lub uniemożliwić przedsiębiorcy prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego i podatku … Dowiedz się więcej

Faktura korygująca a nota korygująca

Faktura korygująca i nota korygująca to dokumenty księgowe, które służą do korygowania błędów lub zmian w treści faktury pierwotnej. Faktura korygująca Faktura korygująca jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę. Faktura korygująca może być wystawiona w przypadku następujących zmian: Faktura korygująca musi zawierać następujące dane: Faktura korygująca jest dokumentem, który stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT. Należy … Dowiedz się więcej

Przychód a dochód – czym się różnią?

Przychód i dochód to dwa pojęcia, które są często mylone. Przychód to wszystkie wpływy pieniężne i niepieniężne, które uzyskuje dany podmiot. Dochód to natomiast różnica między przychodami a kosztami. Przychód Przychód to wszystkie wpływy pieniężne i niepieniężne, które uzyskuje dany podmiot. Przychody mogą być: Przykłady przychodów: Dochód Dochód to różnica między przychodami a kosztami. Dochód … Dowiedz się więcej

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych są płatnościami naliczanymi za zwłokę w zapłacie podatku. Mogą one być bardzo wysokie, dlatego warto rozważyć możliwość ich umorzenia. Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych może być dokonane przez organ podatkowy na wniosek podatnika. Wniosek o umorzenie odsetek należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. Do wniosku … Dowiedz się więcej

Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek

Kryptowaluty są coraz popularniejszym instrumentem finansowym. Wiele osób decyduje się na ich zakup lub sprzedaż, aby zarobić pieniądze. Jednak warto pamiętać, że transakcje kryptowalutowe podlegają opodatkowaniu. Opodatkowanie obrotu kryptowalutami w Polsce Opodatkowanie obrotu kryptowalutami w Polsce reguluje art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, od dochodów uzyskanych z odpłatnego … Dowiedz się więcej

Sprzedaż bezrachunkowa

Sprzedaż bezrachunkowa to sprzedaż towarów lub usług bez wystawienia faktury. Jest to sytuacja, która może wystąpić w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub podatników zwolnionych z podatku VAT. Podstawą do sprzedaży bezrachunkowej jest art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, fakturę wystawia się, … Dowiedz się więcej

Umowa najmu – zgłoszenie do urzędu

Umowa najmu to dokument, który potwierdza zawarcie umowy najmu nieruchomości. Umowa najmu może być zawarta w dowolnej formie, jednak w przypadku najmu okazjonalnego jest ona dokumentem urzędowym i musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego. Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego jest obowiązkiem wynajmującego. Zgłoszenie należy dokonać w … Dowiedz się więcej

Aport przedsiębiorstwa a podatki

Aport przedsiębiorstwa jest to wniesienie do spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Aport może być dokonany przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Skutki podatkowe aportu przedsiębiorstwa Aport przedsiębiorstwa może mieć różne skutki podatkowe, w zależności od tego, czy aport jest dokonany do spółki … Dowiedz się więcej

VAT od usług finansowych

Usługi finansowe to usługi świadczone przez podmioty gospodarcze w zakresie obrotu pieniędzmi, papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi oraz gwarancjami i poręczeniami. Do usług finansowych zalicza się m.in.: Opodatkowanie VAT usług finansowych Ogólna zasada opodatkowania VAT usług finansowych to zwolnienie. Zwolnienie to dotyczy wszystkich usług finansowych, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37–41 … Dowiedz się więcej

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest podatkiem, który płacą osoby fizyczne uzyskujące przychody z różnych źródeł. W Polsce obowiązuje 12-stopniowa skala podatkowa, która określa wysokość podatku. Do obliczenia podatku PIT służą deklaracje PIT. Deklaracje PIT można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W Polsce istnieje kilka rodzajów deklaracji PIT. Wybór odpowiedniej deklaracji zależy od … Dowiedz się więcej