Ile lat trzeba przechowywać paragony?

Zgodnie z art. 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe są obowiązani przechowywać dokumenty księgowe, w tym paragony, przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że paragony wystawione w 2023 roku należy przechowywać do 31 grudnia 2028 roku. Wyjątkiem od tej zasady … Dowiedz się więcej

Jak rozliczyć koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że zostaną właściwie udokumentowane i przedsiębiorca potrafi wykazać ich celowość, czyli związek z założoną później działalnością gospodarczą. Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można podzielić na dwie grupy: Koszty bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej to koszty, które są niezbędne … Dowiedz się więcej

Faktura uproszczona — co zawiera i kiedy można ją wystawić?

Faktura uproszczona to rodzaj dokumentu księgowego, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Faktura uproszczona może być wystawiona przez każdego podatnika VAT, zarówno czynnego, jak i bierne. Dane, które muszą znaleźć się na fakturze uproszczonej, to: Faktura uproszczona może być wystawiona na kwotę nieprzekraczającą 450 zł brutto lub 100 … Dowiedz się więcej

Jakie dokumenty mogą być uznane za fakturę?

Faktura to dokument księgowy, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług. Faktura jest wystawiana przez sprzedawcę na rzecz nabywcy. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej, zawierający co najmniej następujące dane: Dokumenty, które spełniają powyższe wymogi, mogą być uznane za fakturę. Do dokumentów, które … Dowiedz się więcej

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych — kto, kiedy i na co opłaca?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to instytucja, która odpowiada za wypłatę świadczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy. FGŚP jest finansowany przez obowiązkowe składki płacone przez pracodawców. Kto musi opłacać składki do FGŚP? Składki do FGŚP muszą opłacać wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Kiedy trzeba opłacać składki do FGŚP? … Dowiedz się więcej

Fundusz Pracy — kto, kiedy i na co opłaca?

Fundusz Pracy (FP) to instytucja, która wspiera zatrudnienie i przeciwdziała bezrobociu. FP jest finansowany przez obowiązkowe składki płacone przez pracodawców, pracowników oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Kto musi opłacać składki do FP? Składki do FP muszą opłacać: Kiedy trzeba opłacać składki do FP? Składki do FP należy opłacać za każdy miesiąc, w którym pracownik … Dowiedz się więcej

Stałe i zmienne koszty prowadzonej działalności

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości i profilu działalności, ponosi pewne koszty. Koszty te można podzielić na dwie kategorie: stałe i zmienne. Koszty stałe to koszty, które nie zmieniają się w zależności od wielkości produkcji lub sprzedaży. Do kosztów stałych należą m.in.: Koszty zmienne to koszty, które zmieniają się w zależności od wielkości produkcji lub sprzedaży. … Dowiedz się więcej

Kiedy należy wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma jest dokumentem, który potwierdza przyjęcie zamówienia i zawiera informacje o planowanej transakcji. Nie jest ona dokumentem księgowym i nie stanowi podstawy do rozliczenia podatku VAT. Faktura proforma może być wystawiona w następujących sytuacjach: Faktura proforma powinna zawierać następujące dane: Faktura proforma nie jest obligatoryjna, ale może być przydatna w następujących sytuacjach: Oto kilka … Dowiedz się więcej

E-faktura – jak autoryzować i ją przechowywać?

E-faktura to faktura w formie elektronicznej, która jest wystawiana i przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. E-faktury są traktowane na równi z fakturami w formie papierowej. Autoryzacja e-faktury E-faktury mogą być autoryzowane za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Podpis elektroniczny to kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis … Dowiedz się więcej

Faktura zaliczkowa i końcowa – najważniejsze informacje

Faktura zaliczkowa i końcowa to dwa rodzaje dokumentów księgowych, które są wystawiane w związku z transakcjami sprzedaży towarów lub usług. Faktura zaliczkowa Faktura zaliczkowa jest wystawiana w momencie otrzymania zaliczki lub przedpłaty na poczet przyszłej sprzedaży. Faktura zaliczkowa potwierdza, że sprzedawca otrzymał zaliczkę lub przedpłatę i jest podstawą do naliczenia podatku VAT. Faktura zaliczkowa powinna … Dowiedz się więcej