Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez likwidacji to proces, w wyniku którego spółka zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, ale nie przeprowadza się jej likwidacji. Po co się to robi? Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji jest korzystne w następujących przypadkach: Jak to zrobić? Aby rozwiązać spółkę z o.o. bez likwidacji, wspólnicy muszą podjąć uchwałę … Dowiedz się więcej

Czym jest mikroprzedsiębiorstwo?

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie nie więcej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług nie przekracza 2 milionów euro lub suma aktywów bilansu końcowego nie przekracza 2 milionów euro. Charakterystyka mikroprzedsiębiorstwa Zasady działania mikroprzedsiębiorstwa Korzyści z prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa Wady prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa Przykłady mikroprzedsiębiorstw Porównanie mikroprzedsiębiorstwa z małym i … Dowiedz się więcej

Faktoring – forma finansowania firmy

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury. Korzyści z faktoringu Podział faktoringu Podsumowując, faktoring to usługa finansowa, która może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Faktoring pozwala na poprawę płynności finansowej, ograniczenie … Dowiedz się więcej

Inwestowanie w akcje a inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w akcje to nabywanie udziałów w spółce akcyjnej. Akcjonariusz jest współwłaścicielem spółki i ma prawo do udziału w jej zyskach, poprzez otrzymywanie dywidend. W zamian za inwestycję akcjonariusz ponosi również ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w obligacje to nabywanie papierów wartościowych, które stanowią zobowiązanie emitenta do wypłaty określonej sumy pieniędzy w … Dowiedz się więcej

Kontrola skarbowa – to warto wiedzieć!

Kontrola skarbowa to postępowanie kontrolne przeprowadzane przez organy kontroli skarbowej w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Kontrola skarbowa może być przeprowadzona w zakresie: Kontrola skarbowa może być przeprowadzona na podstawie: Kontrola skarbowa trwa nie dłużej niż 12 miesięcy, z wyjątkiem kontroli, w której jest … Dowiedz się więcej

Czym jest JPK?

Jednolity plik kontrolny (JPK) to elektroniczny dokument zawierający dane księgowe i podatkowe, które są przekazywane do organów podatkowych. JPK został wprowadzony w Polsce w 2015 roku i jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe lub księgi podatkowe. Po co prowadzić JPK? JPK ma na celu ułatwienie i usprawnienie wymiany danych między przedsiębiorcami a … Dowiedz się więcej

Oprocentowanie kredytu – co warto o nim wiedzieć?

Oprocentowanie kredytu to procentowy zwrot, jaki kredytodawca pobiera od kredytobiorcy za udzielenie mu kredytu. Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch składników: WIBOR to średnia ważona stawek procentowych, po jakich banki są skłonne udzielać pożyczek innym bankom na rynku międzybankowym. WIBOR jest aktualizowany codziennie i jest publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oprocentowanie kredytu oblicza … Dowiedz się więcej

Stałe oprocentowanie kredytu – warto czy nie?

Stałe oprocentowanie kredytu to oprocentowanie kredytu, które nie zmienia się w czasie trwania umowy kredytowej. Oprocentowanie stałe jest ustalane na podstawie marży banku i stawki referencyjnej, która obowiązuje w dniu zawarcia umowy kredytowej. Korzyści płynące ze stałego oprocentowania kredytu: Ryzyka płynące ze stałego oprocentowania kredytu: Podsumowując, stałe oprocentowanie kredytu to rozwiązanie, które może być korzystne … Dowiedz się więcej

Akt notarialny

Akt notarialny to dokument urzędowy, który sporządza notariusz. Akt notarialny ma szczególną moc dowodową i stanowi pełną dowód tego, co zostało w nim zawarte. Kiedy sporządza się akt notarialny? Akt notarialny sporządza się w przypadku dokonywania czynności prawnych, które wymagają formy aktu notarialnego. Do czynności tych należą m.in.: Czy akt notarialny można podważyć? Akt notarialny … Dowiedz się więcej

Leasing i jego rodzaje

Leasing to rodzaj umowy, w której leasingodawca (leasingowa firma) zobowiązuje się na dostarczenie leasingobiorcy (firmy lub osoby fizycznej) określonego przedmiotu leasingu (np. samochodu, maszyny, urządzenia) w zamian za uiszczanie przez leasingobiorcę comiesięcznych rat leasingowych. Zasady działania leasingu Rodzaje leasingu Korzyści leasingu Wady leasingu