Najem okazjonalny jako sposób na zabezpieczenie

Najem okazjonalny to rodzaj umowy najmu, który został wprowadzony w Polsce w 2013 roku. Umowa ta ma na celu ochronę wynajmującego przed nieuczciwymi najemcami, którzy mogą nie wyprowadzić się z mieszkania po zakończeniu umowy najmu. Formalności związane z najmem okazjonalnym Najem okazjonalny wymaga zawarcia umowy najmu w formie aktu notarialnego. W umowie tej należy zawrzeć … Dowiedz się więcej

Umowa o darowiznę – najważniejsze informacje

Umowa o darowiznę to umowa, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Kiedy sporządza się umowę o darowiznę? Umowę o darowiznę sporządza się w przypadku, gdy darczyńca chce przekazać obdarowanemu określoną rzecz lub prawo bez żądania wynagrodzenia. Umowa o darowiznę może być sporządzona w formie pisemnej lub … Dowiedz się więcej

Poświadczenie własnoręczności podpisu

poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu to czynność notarialna, w której notariusz stwierdza, że podpis na dokumencie został złożony przez określoną osobę. Po co dokonuje się takiego poświadczenia? Poświadczenie własnoręczności podpisu jest dokonywane w celu potwierdzenia, że osoba, która podpisała dokument, jest tą osobą, za którą się podaje. Poświadczenie to jest ważne przed sądem, urzędami i innymi instytucjami. … Dowiedz się więcej

Czym jest danina solidarnościowa?

Danina solidarnościowa to dodatkowy podatek, który obowiązuje osoby fizyczne, których dochód przekracza 1 000 000 zł. Danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy opodatkowania, która stanowi nadwyżkę dochodów ponad kwotę 1 000 000 zł. Kiedy się ją przekazuje? Daninę solidarnościową należy zapłacić w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dochód przekroczył 1 … Dowiedz się więcej

Umowa najmu a obowiązki prawne

Umowa najmu to umowa, na podstawie której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Formalności prawne związane z umową najmu Umowa najmu może być zawarta w formie pisemnej lub w formie ustnej. W przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego … Dowiedz się więcej

Prokurent – jakie pełni funkcje?

Prokurent to osoba fizyczna, której przedsiębiorca udziela szczególnego pełnomocnictwa do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Funkcje prokurenta Obowiązki prokurenta Ustanowienie prokurenta Prokura może być ustanowiona przez przedsiębiorcę w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. W przypadku ustanowienia prokury w formie pisemnej, prokurent powinien być umocowany do dokonania czynności, … Dowiedz się więcej

Czym jest refakturowanie?

Refakturowanie to przeniesienie kosztów usługi na inny podmiot, który jest faktycznym odbiorcą usługi lub towaru. Po co robi się refakturowanie? Refakturowanie jest wykorzystywane w sytuacjach, gdy przedsiębiorca pośredniczy w świadczeniu usługi lub sprzedaży towaru. W takim przypadku przedsiębiorca nie jest faktycznym odbiorcą usługi lub towaru, ale jedynie pośredniczy w jej świadczeniu lub sprzedaży. Przykłady refakturowania … Dowiedz się więcej

Kim jest kontrahent i jak sprawdzić jego wiarygodność?

Kontrahent to podmiot, z którym przedsiębiorca zawiera umowę. Może to być inny przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wiarygodność kontrahenta to jego zdolność do wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy. Przedsiębiorca powinien sprawdzić wiarygodność kontrahenta, aby zminimalizować ryzyko związane z zawarciem umowy. Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta? Do … Dowiedz się więcej

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma prawna przedsiębiorstwa wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2021 roku. PSA jest spółką kapitałową, której kapitał akcyjny wynosi co najmniej 1 zł. Charakterystyka prostej spółki akcyjnej Minimalny kapitał zakładowy PSA wynosi 1 zł. Jest to znacznie mniej, niż w przypadku innych spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną … Dowiedz się więcej

Indywidulany rachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) to numer rachunku bankowego, który służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik, który rozlicza się z podatków, musi posiadać indywidualny rachunek podatkowy. Kto musi posiadać indywidualny rachunek podatkowy? Indywidualny rachunek podatkowy muszą posiadać następujące osoby: Po co trzeba posiadać indywidualny rachunek podatkowy? … Dowiedz się więcej