Czym są organizacje pożytku publicznego?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to organizacje pozarządowe, które działają na rzecz dobra publicznego. OPP mogą być stowarzyszeniami, fundacjami lub innymi formami organizacyjnymi, które spełniają określone wymogi ustawowe. Wymagania dla OPP Aby organizacja mogła uzyskać status OPP, musi spełnić następujące wymogi: Zasady działania Organizacje pożytku publicznego działają na podstawie statutu, który określa ich cele i sposoby … Dowiedz się więcej

Czynny żal – sposób na uniknięcie kary?

Czynny żal to instytucja prawa karnego skarbowego, która umożliwia odstąpienie od ukarania wobec sprawcy, który wyraził „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnił ciążących na nim obowiązków. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli … Dowiedz się więcej

Czym jest przestępstwo skarbowe według prawa?

Przestępstwo skarbowe to czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy, za który kodeks ten przewiduje karę grzywny w stawkach dziennych, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności. Przestępstwa skarbowe są popełniane w celu uniknięcia lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego. Mogą one polegać na: Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe podlega zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna lub … Dowiedz się więcej

Wykroczenie skarbowe – co Ci za nie grozi?

Wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy, za który kodeks ten przewiduje karę grzywny określonej kwotowo, nie wyższej niż dwudziestokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wykroczenia skarbowe są popełniane w celu uniknięcia lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego, ale w mniejszym stopniu niż przestępstwa skarbowe. Mogą one polegać na: Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w … Dowiedz się więcej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej to proces, w wyniku którego przedsiębiorca nie prowadzi swojej działalności na określony czas. Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza jej likwidacji, a jedynie wstrzymanie wykonywania czynności gospodarczych. Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej? Zawieszenie działalności gospodarczej polega na złożeniu wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o … Dowiedz się więcej

Na czym polega zamknięcie działalności gospodarczej?

Zamknięcie działalności gospodarczej to proces, w wyniku którego przedsiębiorca całkowicie kończy prowadzenie swojej działalności. Zamknięcie działalności gospodarczej oznacza jej likwidację. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na … Dowiedz się więcej

Czym jest ogłoszenie bankructwa?

Ogłoszenie bankructwa to proces prawny, w wyniku którego sąd ustanawia upadłość osoby fizycznej lub osoby prawnej. Upadłość oznacza, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. Wymogi do ogłoszenia bankructwa Aby ogłosić upadłość, dłużnik musi spełnić następujące wymogi: Dlaczego się to robi? Ogłoszenie bankructwa może być dla dłużnika korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy … Dowiedz się więcej

Formy zatrudniania pracowników

W Polsce wyróżnia się dwie podstawowe formy zatrudniania pracowników: Stosunek pracy Stosunek pracy to stosunek prawny, który powstaje między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika w zamian za wykonywanie przez pracownika pracy określonego rodzaju na podstawie stosunku pracy. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To … Dowiedz się więcej

Umowa o pracę a umowa zlecenie – poznaj różnice!

Umowa o pracę to stosunek prawny, który powstaje między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika w zamian za wykonywanie przez pracownika pracy określonego rodzaju na podstawie stosunku pracy. Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna, na podstawie której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła lub usługi, a zlecający zobowiązuje się do zapłaty … Dowiedz się więcej

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) – kogo dotyczy obowiązek jej prowadzenia?

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to ewidencja księgowa, w której przedsiębiorcy ewidencjonują swoje przychody i koszty uzyskania przychodów. KPiR jest przeznaczona dla podatników, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również … Dowiedz się więcej