Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Podatnik VAT może zostać wykreślony z rejestru VAT z własnej inicjatywy lub z urzędu. Wykreślenie z rejestru VAT z własnej inicjatywy Podatnik VAT może złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru VAT w następujących przypadkach: Wniosek o wykreślenie z rejestru VAT należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej … Dowiedz się więcej

Sukcesja podatkowa – wyjaśniamy

Sukcesja podatkowa to następstwo prawne w zakresie praw i obowiązków podatkowych. Oznacza to, że w przypadku śmierci podatnika, jego prawa i obowiązki podatkowe przechodzą na jego spadkobierców. Sukcesja podatkowa może dotyczyć wszystkich podatków, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku od towarów i usług oraz podatku od … Dowiedz się więcej

Ryczałt od przychodów ewidencyjnych

Ryczałt od przychodów ewidencyjnych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Polega ona na opodatkowaniu przychodów z działalności gospodarczej określoną stawką ryczałtu, bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu. Ryczałt od przychodów ewidencyjnych mogą stosować przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki: Stawki ryczałtu od przychodów ewidencyjnych Stawki ryczałtu od przychodów ewidencyjnych zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. … Dowiedz się więcej

Ulga odsetkowa – kogo dotyczy?

Ulga odsetkowa to ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od dochodu odsetków od kredytu lub pożyczki zaciągniętej na cele mieszkaniowe. Ulga ta przysługuje osobom fizycznym, które spłacają kredyt lub pożyczkę na zakup mieszkania lub domu, budowę domu, remont lub termomodernizację domu lub mieszkania. Warunki skorzystania z ulgi odsetkowej: Limit ulgi odsetkowej: W 2023 roku limit … Dowiedz się więcej

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Spadki i darowizny to nabycie majątku w drodze bezpłatnej. W Polsce nabycie spadku lub darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Podmiotem opodatkowania jest osoba fizyczna, która nabywa spadek lub darowiznę. Opodatkowaniu podlega wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, pomniejszona o kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku wynosi: Do I grupy podatkowej … Dowiedz się więcej

Podatki lokalne – co warto o nich wiedzieć?

Podatki lokalne to podatki, które są pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty i województwa. Podatki lokalne są dochodami własnych tych jednostek, które przeznaczają je na finansowanie zadań własnych, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, gospodarka komunalna czy transport publiczny. Rodzaje podatków lokalnych: Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości to podatek, który jest pobierany od … Dowiedz się więcej

Forma opodatkowania – jaką wybrać?

W Polsce przedsiębiorcy mają do wyboru trzy formy opodatkowania działalności gospodarczej: Każda z tych form opodatkowania ma swoje wady i zalety, dlatego wybór odpowiedniej formy powinien być poprzedzony analizą indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Karta podatkowa Karta podatkowa to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, która jest przeznaczona dla drobnych przedsiębiorców, którzy osiągają określone limity przychodów i zatrudnienia. … Dowiedz się więcej

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Podatek liniowy to forma opodatkowania działalności gospodarczej, w której podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 19% od podstawy opodatkowania, którą stanowi dochód z działalności gospodarczej. Podatek liniowy jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej, która cieszy się coraz większą popularnością. Zalety podatku liniowego: Wady podatku liniowego: Czy podatek liniowy się opłaca? Odpowiedź na to pytanie … Dowiedz się więcej

Tarcza podatkowa a strata

Tarcza podatkowa to pakiet rozwiązań, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19. Pakiet ten obejmuje m.in.: Strata podatkowa Strata podatkowa to sytuacja, w której koszty uzyskania przychodu przewyższają przychody z działalności gospodarczej. Strata podatkowa może powstać w przypadku każdego przedsiębiorcy, niezależnie od formy opodatkowania. Tarcza podatkowa a strata Tarcza podatkowa przewiduje szereg … Dowiedz się więcej

Korekta PIT — jak ją zrobić?

Korekta PIT to zmiana złożonej deklaracji podatkowej. Korekta może być dokonana w przypadku popełnienia błędu lub zmiany okoliczności, które miały wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Termin korekty PIT Korektę PIT można złożyć w ciągu 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, którego dotyczy pierwotna deklaracja. W przypadku korekty, która powoduje zmniejszenie zobowiązania podatkowego, termin ten … Dowiedz się więcej