Grupa VAT – kategoria podatnika

Grupa VAT to nowa kategoria podatnika podatku od towarów i usług wprowadzona w Polsce w dniu 1 lipca 2022 r. Celem wprowadzenia grup VAT jest ułatwienie rozliczeń podatkowych dla podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie. Kto może utworzyć grupę VAT? Grupę VAT mogą utworzyć co najmniej dwa podmioty, które są podatnikami VAT i spełniają następujące warunki: … Dowiedz się więcej

Czy podatek może się przedawnić ?

Tak, podatek może się przedawnić. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi zasadniczo 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, że podatnik nie jest już zobowiązany do zapłaty podatku. Urząd skarbowy nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowej, która uległa przedawnieniu. Istnieją jednak wyjątki … Dowiedz się więcej

Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy to różnica pomiędzy podatkiem dochodowym należnym a podatkiem dochodowym faktycznie zapłaconym. Różnica ta powstaje w wyniku różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową składników aktywów i pasywów. Odroczony podatek dochodowy powstaje w następujących przypadkach: Odroczony podatek dochodowy jest ujmowany w bilansie w aktywach lub pasywach, w zależności od tego, czy jest … Dowiedz się więcej

Nierozliczenie się z tytułu PIT – konsekwencje

Nierozliczenie się z tytułu PIT to niewypełnienie przez podatnika obowiązku złożenia deklaracji podatkowej w terminie lub w ogóle. Może to mieć poważne konsekwencje, w tym: Terminy składania deklaracji PIT Terminy składania deklaracji PIT zależą od rodzaju uzyskiwanych przychodów. Postępowanie w przypadku nierozliczenia się z tytułu PIT W przypadku nierozliczenia się z tytułu PIT, urząd skarbowy … Dowiedz się więcej

Honorowy dawca krwi a ulga podatkowa

Honorowi dawcy krwi mogą skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty darowizny krwi lub jej składników. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu/przychodu podatnika. Aby skorzystać z ulgi, honorowy dawca krwi musi posiadać dokument o ilości oddanej krwi lub osocza. Dokument ten może być wystawiony przez: Dokument o ilości oddanej krwi … Dowiedz się więcej

MDR – raportowanie schematów podatkowych

MDR, czyli Mandatory Disclosure Rules, to przepisy prawa podatkowego, które nakładają na określone podmioty obowiązek raportowania schematów podatkowych. Raportowanie MDR ma na celu zapobieganie agresywnej optymalizacji podatkowej. Kto ma obowiązek raportowania schematów podatkowych? Obowiązek raportowania schematów podatkowych mają następujące podmioty: Co podlega raportowaniu MDR? Raportowaniu MDR podlegają schematy podatkowe, które spełniają następujące kryteria: Kryterium głównej … Dowiedz się więcej

Odliczenie VAT w okresie zawieszenia firmy

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku składania deklaracji VAT. Oznacza to, że nie musi wykazywać ani odliczać podatku VAT od zakupów dokonanych w tym okresie. Jednakże, przedsiębiorca może odliczyć VAT od zakupów dokonanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli wydatki te są związane z działalnością gospodarczą, którą będzie prowadził po wznowieniu działalności. … Dowiedz się więcej

Ulga na zabytki

Ulga na zabytki Ulga na zabytki to ulga podatkowa, która pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania PIT 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków. Ulga na zabytki przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom zabytków nieruchomych, którzy są podatnikami PIT i opłacają podatek według skali podatkowej, podatku … Dowiedz się więcej

VAT w leasingu – najważniejsze informacje

Leasing to forma finansowania zakupu dóbr trwałych, w ramach której leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu w zamian za opłaty leasingowe. W przypadku leasingu mogą wystąpić dwie różne sytuacje związane z podatkiem VAT: Leasing operacyjny W leasingu operacyjnym leasingobiorca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych. Oznacza to, że leasingobiorca jest traktowany jako … Dowiedz się więcej

CIT dla małych przedsiębiorstw

CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, jest podatkiem, który płaci się od dochodów osób prawnych, w tym spółek kapitałowych, spółek osobowych, funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów. Dla małych przedsiębiorstw obowiązują preferencyjne stawki CIT. W 2023 roku stawka CIT dla małych podatników wynosi 9%. Aby skorzystać z preferencyjnej stawki, przedsiębiorstwo musi spełniać następujące warunki: Oprócz … Dowiedz się więcej