Poświadczenie własnoręczności podpisu

poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu to czynność notarialna, w której notariusz stwierdza, że podpis na dokumencie został złożony przez określoną osobę. Po co dokonuje się takiego poświadczenia? Poświadczenie własnoręczności podpisu jest dokonywane w celu potwierdzenia, że osoba, która podpisała dokument, jest tą osobą, za którą się podaje. Poświadczenie to jest ważne przed sądem, urzędami i innymi instytucjami. … Dowiedz się więcej

Umowa najmu a obowiązki prawne

Umowa najmu to umowa, na podstawie której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Formalności prawne związane z umową najmu Umowa najmu może być zawarta w formie pisemnej lub w formie ustnej. W przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego … Dowiedz się więcej

Kontrola skarbowa – to warto wiedzieć!

Kontrola skarbowa to postępowanie kontrolne przeprowadzane przez organy kontroli skarbowej w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Kontrola skarbowa może być przeprowadzona w zakresie: Kontrola skarbowa może być przeprowadzona na podstawie: Kontrola skarbowa trwa nie dłużej niż 12 miesięcy, z wyjątkiem kontroli, w której jest … Dowiedz się więcej

Notatka służbowa – do czego służy?

Notatka służbowa to dokument, który jest sporządzany w celu dokumentowania przebiegu spotkania, rozmowy telefonicznej, czynności służbowej lub innego istotnego wydarzenia. Notatka służbowa może być także wykorzystywana do przekazywania informacji między pracownikami lub do przekazywania informacji przełożonemu. Kiedy sporządza się notatkę służbową? Notatkę służbową sporządza się w następujących przypadkach: Czemu notatka służbowa służy? Notatka służbowa służy … Dowiedz się więcej

Urlop na żądanie – zasady

Urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego, którego wykorzystanie następuje na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym. Urlop na żądanie jest regulowany przepisami Kodeksu pracy. Kiedy można wziąć urlop na żądanie? Urlop na żądanie można wziąć w każdym momencie, niezależnie od tego, czy pracownik ma już wykorzystany cały urlop wypoczynkowy. Urlop na żądanie … Dowiedz się więcej

Zmiana formy prawnej działalności

Zmiana formy prawnej działalności to proces, w którym przedsiębiorca zmienia formę prawną swojej firmy. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak: Proces zmiany formy prawnej działalności składa się z następujących etapów: Decyzja o zmianie formy prawnej działalności jest decyzją strategiczną, która powinna być podjęta po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw. Przed podjęciem decyzji … Dowiedz się więcej

Książeczka sanepidowska — najważniejsze informacje

Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, potocznie zwana książeczką sanepidu, to dokument, który potwierdza stan zdrowia pracownika i jego zdolność do wykonywania pracy w określonych warunkach. Książeczka sanepidowska jest wymagana w wielu zawodach, takich jak: Jak wyrobić książeczkę sanepidową? Aby wyrobić książeczkę sanepidową, należy udać się do lekarza medycyny pracy lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz … Dowiedz się więcej

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Rygor natychmiastowej wykonalności to atrybut nieostatecznej decyzji administracyjnej lub nieprawomocnego orzeczenia sądowego, nadawany przez sąd lub organ administracji publicznej, gdy za natychmiastowym wykonaniem takiej decyzji lub orzeczenia przemawia szczególnie ważny interes społeczny. Jak nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności? Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany przez sąd lub organ administracji publicznej z urzędu lub na wniosek … Dowiedz się więcej

Przedawnienie przestępstwa skarbowego

Przedawnienie przestępstwa skarbowego to instytucja prawna, która polega na tym, że po upływie określonego w przepisach prawa czasu, sprawca przestępstwa skarbowego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Termin przedawnienia przestępstwa skarbowego Termin przedawnienia przestępstwa skarbowego wynosi 5 lat od dnia popełnienia przestępstwa. W przypadku przestępstw skarbowych, w których sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści … Dowiedz się więcej

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest państwowym organem nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. PIP prowadzi kontrole w zakładach pracy w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania praw pracowników. Rodzaje kontroli PIP Kontrole PIP można podzielić na następujące rodzaje: Zakres kontroli PIP Kontrola PIP może dotyczyć: Uprawnienia PIP Podczas kontroli PIP ma … Dowiedz się więcej